Căn hộ 01 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Nam

Căn hộ 02, 03, 04, 05 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2
View: Ocean View / Hướng BC: Đông

Căn hộ 06 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Bắc

Căn hộ 07, 08 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 37,6 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Bắc

Căn hộ 10, 11, 12, 14 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2
View: City View / Hướng BC: Tây

Căn hộ 15 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

Căn hộ 16, 17 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 51,9 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Nam

Căn hộ 01 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 121,4 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Nam

Căn hộ 02 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 86,9 m2
View: Ocean View / Hướng BC: Đông

Căn hộ 3A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2
View: Ocean View / Hướng BC: Đông

Căn hộ 3B dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Bắc

Căn hộ 04 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 76,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Bắc

Căn hộ 5A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

Căn hộ 5B, 6A, 6B, 7A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2
View: City View / Hướng BC: Tây

Căn hộ 7B dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

Căn hộ 08 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 51,9 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Nam

Căn hộ 01 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 121,4 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Nam

Căn hộ 02, 03, 04, 05 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2
View: Ocean View / Hướng BC: Đông

Căn hộ 06 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Bắc

Căn hộ 07, 08 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 37,6 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Bắc

Căn hộ 10, 11, 12, 14 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2
View: City View / Hướng BC: Tây

Căn hộ 15 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

Căn hộ 16, 17 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 51,9 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Nam